Seven Reasons to Limit Your Dry Shampoo Use

Batiste and Amika dry shampoos

Dry shampoos may not be the best thing ever invented after all
/Suhi šampon možda i nije najbolja stvar ikad izumljena

 

We all reach for it sometimes – even me, I admit! Spraying on some dry shampoo in the morning is way quicker, and more practical than all that fuss with actually washing and styling hair. And if you are like me, you would rather go straight to bed on a tired evening rather than spend 2 hours extra on maintaining those long tangles. In those cases, I totally can’t live without a dry shampoo near my reach, but there is a reasonable side of the story why it’s better to go against our habits.

Svi mi ponekad posežemo za njim – pa i ja, priznam! Špricanje malo suhog šampona ujutro puno je brže i praktičnije od sve te strke oko pranja i stiliziranja kose. A ako ste kao ja, onda biste puno radije umorni otišli drito u krevet nego trošili 2 sata ekstra na održavanje tih dugih čvorova. U takvim je slučajevima istina da ne mogu živjeti bez suhog šampona nadohvat ruke, ali postoji i razumna strana priče zašto ipak trebamo ići protiv svojih navika.


 

1. It sends the wrong message to your scalp

The main ingredient of dry shampoos is always some sort of powder, like white rice flour. The dry substance will absorb all the grease from our scalp and it will look, well, less greasy. However, any natural grease removal, just like absorption by powder, will send signals to our scalp that the oils it has produced are now gone and more are needed to restore its balance. This can only mean accumulating more grease even faster, thus shortening the period between hair wash.

1. Šalje krivu poruku vlasištu

Glavni je sastojak suhih šampona uvijek neka vrsta praha, poput brašna bijele riže. Suha će tvar upiti svu masnoću s naših vlasišta pa će kosa izgledati, pa, manje masno. Ipak, svako uklanjanje prirodne masnoće, pa tako i upijanje prahom, dojavit će vlasištu da više nema proizvedenih ulja i da ih treba još da se povrati ravnoteža. To može značiti samo još brže skupljanje još više masnoća, što skraćuje period između dva pranja.

 

dry shampoos

.

“A benign product such as dry shampoo can have hidden disadvantages and actualy produce new problems.”

– Jedan bezazleni proizvod poput suhog šampona može imati skrivene mane i zapravo stvoriti neke nove probleme.

.

2. Not actually clean, just weighted down by accumulations

So your scalp will think that you have washed your hair because you stripped it off its oils, but the reality is that it will look only worse. On top of the previous greasy layer, and the absorbing powder, you are accumulating additional grease and dirt till the next wash. It will make your hair lifeless and completely overwhelmed with its new load.

2. Ustvari nije čista, samo je opterećena naslagama

Vlasište će misliti da ste oprali kosu jer ste ga lišili njegovih ulja, ali je stvarna situacija još gora. Povrh već postojećeg masnog sloja, i sloja upijajućeg praha, još slažete dodatni sloj masti i prljavštine do idućeg pranja. Zbog toga će vam kosa izgledati beživotno i u potpunosti skrhano silnim naslagama.

..

3. Say bye to shiny hair

The powder will instantly put a matt layer on your scalp which takes away the shine from your hair, making it look dull and not exactly healthy. So much trouble to have nice hair, and to kill it all with one spritz of dry shampoo? No thanks.

3. Recite zbogom sjajnoj kosi

Prah će na vlasište trenutno donijeti matirajući sloj, koji oduzima sjaj kosi, čineći ju suhoparnom i ne baš zdravog izgleda. Toliko posla oko brige za lijepu kosu, i da se to sve uništi jednom dozom suhog šampona? Ne hvala.

 .

4. Dry shampoo dries out

Most products of this type will have alcohol (Alcohol Denat.) in their ingredients, which acts a dehydrating agent and will dry out both your hair and skin. Do you really want that?

4. Suhi šampon isušuje

Većina će proizvoda ovog tipa sadržavati alkohol (Alcohol Denat.) među svojim sastojcima, koji se ponaša kao dehidrirajući agens te će isušiti i kožu i kosu. Želite li to zbilja?

.

“Hair flies much better when not weighted down by any nasty residues.”

– Kosa ljepše leti kada ju ne terete nikakve naslage.

 

Batiste dry shampoo vichy normaderm cleansing gel and rituals fragrance

 

5. It can irritate

Even if you are not one of those people who have sensitive scalp, you are still risking to discover that dry shampoo, whether it be from a particular or any products or a brand, might cause you serious problems. Irritated scalp is not just itchy but often inflamed and dandruffy as well. There’s a reason why we wash hair every couple of days!

5. Može iritirati

Čak i ako niste jedna od onih osoba koje imaju osjetljivo vlasište, i dalje ste pod rizikom da otkrijete da vam suhi šampon, da je od bilo kojeg proizvoda ili brenda, može izazivati ozbiljne probleme. Iritirano vlasište ne samo da svrbi, nego je često i upaljeno te perutavo. Postoji razlog zašto peremo kosu svakih nekoliko dana!

 

dry shampoo back instructions

.

6. Actually expensive

When you narrow down the ingredients, you see that you can make one on your own, using ingredients that every kitchen has, for a ridiculous amount of money! Cornstarch is the key player here, and you can add some cocoa powder into it if you’re a brunette, and rub it instead of spraying. Yes I’ve tried it, and yes it works! Sure, you just lack fancy packaging, and some practicality, but do I hear some dollars in my pocket?

6. Ustvari je skup

Kada suzite popis sastojaka, vidjet ćete da možete napraviti i vlastiti kod kuće koristeći sastojke koje ima svaka kuhinja, i to za smiješno malo novaca! Kukuruzni je škrob glavni igrač ovdje, a možete mu dodati i malo kakaa u prahu ako ste brineta, te ga utrljate u kosu umjesto pošpricate. Da, isprobala sam ga, i da, funkcionira! Naravno, samo vam nedostaje lijepo pakiranje i nešto praktičnosti, ali – jel’ ja to čujem neke kune u svom džepu?

.

dry shampoos reflection

.

.

.

7. Nothing beats fresh clean hair

Need I say more? Let’s face it, hair flicks fly much better when not weighted down by any nasty residues form three days ago.

7. Ništa ne može nadmašiti svježe opranu kosu

Trebam li još što dodati? Realno, zamasi kosom puno bolje lete kada ih ne pritišću tri dana stare naslage.

.

.

.

 

So you see that a benign product such as dry shampoo can have hidden disadvantages and actualy produce new problems. As far as I’m concerned, I like to keep a bottle in my bathroom just for those really tricky situations, when there is no chance I can squeeze in a hair wash for that day.

Iz priloženog možete vidjeti da jedan bezazleni proizvod poput suhog šampona može imati skrivene mane i zapravo stvoriti neke nove probleme. Što se mene tiče, ja volim držati jednu bočicu u svojoj kupaonici, onako pri ruci za jako škakljive situacije, kada nema nikakve šanse da u svoj raspored uguram još i pranje kose.

dry shampoos batiste

 

What are your thought on using dry shampoo? Is it your life saviour or just an unnecessary expense?
/Koje je vaše stajalište u vezi korištenja suhog šampona? Spašava li vam glavu ili je samo nepotreban trošak?

Cydonia :*

Follow: